Changes to reservations

Changes to reservations (change of names, dates, number of guests or room type) are accepted free of charge up to 3 days prior to arrival, according to availability and prices at the time of the change request.

Changes to reservations received less than 3 days prior to arrival are subject to availability and prices at the time of receipt of the change request, but in case of an advance payment and price difference, the deposits are not subject to a refund.

 

Cancellations and no-shows

– Cancellation of a reservation without penalty is accepted latest 3 days prior to arrival. If the payment is received, it will be canceled and the amount will be refunded to the client, the terms depending on the client’s bank.

– In case of cancellation of a reservation received 2 or 1 day prior to arrival or in case of a no-show, the amount of the first night per reservation will not be refunded.

– Shortening of stays of early departures will not be subject to a refund.

– In case of a no-show on the check-in date, when the reservation is for more than one night, the hotel has no obligation to keep the room after the first night.

 

Force majeure

In the event that the Hotel, due to reasons beyond its control, is unable to accommodate a guest, the Hotel undertakes to notify the guest and to:

  1. Offer accommodation on an alternative date;
  2. To organize a stay in a Hotel of the same or higher category;
  3. To reimburse him for any authorized sums.

If a guest is unable to use a confirmed reservation due to force majeure circumstances, the guest should provide evidence of the existence of force majeure and the Hotel will decide on the specific case. The hotel reserves the right to refuse a refund.

 

Промени по резервации

Промени по резервации (смяна на имена, смяна на дати, брой гости, тип помещение) се приемат безплатно до 3 дни преди настаняване, според наличностите и валидните ценови условия към момента на заявката за промяна.

Промени по резервации, получени по-малко от 3 дни преди настаняване, се приемат според наличностите и валидните ценови условия към момента на получаване на заявката за промяна, като суми по направеното авансово плащане и разлики в цените, не се възстановяват.

 

Aнулации и непристигане

  • Анулация на резервация без неустойка се приема до 3 дни преди настаняване. При налично плащане, то се анулира и сумата се възстановява, като сроковете зависят от банката на клиента.
  • При анулация на резервация, получена 2 или 1 ден преди настаняване или в случай на не-пристигане, се удържа стойността на първата нощувка по резервация.
  • Не се възстановяват суми при съкращаване на престой или при ранно напускане на хотела.
  • При непристигане в датата на настаняване, когато резервацията е за повече от една нощ, хотелът няма задължение да пази стаята след първата нощувка.

 

Форсмажор

В случай, че Хотелът, поради независещи от него причини, няма възможност да осигури настаняване на гост, Хотелът се задължава да уведоми госта и да му:

  1. Предложи настаняване на алтернативна дата;
  2. Да организира престой в хотел от същата или по-висока категория;
  3. Да му възстанови евентуално авторизирани суми.

При невъзможност на гост да ползва потвърдена резервация поради форсмажорни обстоятелства, гостът  следва да предостави доказателства за наличието на форсмажор и да изчака решение за конкретния казус от Хотела. Хотелът си запазва правото да откаже възстанояване на плащане.