ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ВЪВЕДЕНИЕ
Извършвайки дейността си, “СМАРТОТЕЛ“ АД, ЕИК: 207032636, със седалище и адрес на управление: гр. София 1124, ул. „Мизия“ No 23, („Дружеството“, „ние“, „нас“), обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.
Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.
Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Дружеството стриктно спазва принципа на поверителност при обработването на Вашите лични данни. В случаите, в които Вашите данни се предоставят на трети лица, то това са или компетентните органи имащи права на достъп по закон, или наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.
При поискване от Ваша страна, ще Ви бъде предоставена в пълното й съдържание Политиката на Дружеството за поверителност и защита на личните данни.

1. КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ
Дружеството събира, използва, съхранява и обработва само тези лични данни, които са му нужни за предоставяне на съответните туристически услуги. По-конкретно, обработват се данните, утвърдени от министъра на туризма, съгласно чл.116, ал.1 от Закона за туризма, както следва: Име на лицето; ЕГН/ЛНЧ; Дата на раждане; Пол; Гражданство; Номер на лична карта/валиден национален документ за самоличност;
За целите на предоставяните от него туристически услуги Дружеството обработва и лични данни на деца, като същите се предоставят на Дружеството от туроператорите, родителите на детето, или от трети лица, които по силата на закон или договор осъществяват надзора върху детето.
С оглед предоставяне на адекватна на изискванията на гостите туристическа услуга, Дружеството събира и чувствителни данни относно тяхното здравословно състояние и по-конкретно, дали същите страдат от определени алергични състояния, респективно дали при същите е налице определено увреждане, което да налага специфична грижа от страна на хотелиера.
За издаване на фактура се събират освен горепосочените данни и информация относно адреса на потребителя (включително и електронния му адрес), телефонният му номер и използваното средство за плащане.
В допълнение, с предварителното предварителното съгласие на туристите, на същите могат да бъдат изпращани оферти, промоции и маркетингови съобщения.

2. НА КАКВО ОСНОВАНИЕ И ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за Дружеството са следните:
(i) Водещо основание и цел е предоставянето на туристите на услугите на дружеството, както и оценката, анализа и подобряването на тези услуги – т.е., обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данни е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.
(ii) Същевременно, обработването на определени лични данни е необходимо за спазването на законови задължения на Дружеството по Закона за туризма, Закона за гражданската регистрация, Закона за счетоводството и други приложими нормативни актве.
(iii) Обработването е необходимо и за защита на легитимните интереси на администратора или на трета страна – (а) защитата, упражняване или запазване на законовите права, неприкосновеността, безопасността или собствеността на Дружеството, неговите свързани лица или техните служители и контрагенти; (б) защита на безопасността, неприкосновеността и сигурността на потребителите на услугите на Дружеството и членовете на обществото; (в) защитата на Дружеството, както и на други трети лица – потребители на услугите на Дружеството срещу измама или за целите на управлението на риска.
В обхвата на легитимните интереси на администратора се включва осъществяването на корпоративна сделка, като преструктуриране, продажба на предприятието, преотстъпване, прехвърляне или друго разпореждане с целия или част от бизнеса/дейността/търговското предприятие/активите или акциите на Дружеството. .
(iv) Маркетинг дейности на Дружеството на основание дадено съгласие.

 

3. КАК ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни се обработват както с автоматични средства, така и ръчно и са защитени чрез подходящи мерки за сигурност, като се отчитат постиженията на техническия прогрес, разходите по изпълнението, както и естеството, обхвата, контекста и целта на обработката, както и рисковете с различна вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица.
За тази цел Дружеството въвежда подходящи административни, технически, кадрови и физически мерки, за да опази личните данни, с които разполага от неправомерно обработване, загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване или модифициране.

4. РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Дружеството може да споделя Вашите лични данни с:
(i) доставчици на услуги;
(ii) нашите свързани лица;
(iii) компетентните органи и организации с оглед спазване на приложимото законодателство.
За случаите, в които Дружеството споделя информация за Вас с трети лица – доставчици или свързани лица, налице са механизми, с които се гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.
Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – Дружеството да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.
Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

5. ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ
Дружеството по правило не прехвърля лични данните извън Свързаните лица в трети страни извън ЕС. В отделни случаи е възможно данните да бъдат прехвърлени в трети страни по силата на договор между Дружеството и дружество, действащо като изпълнител за определени услуги. В тези случаи Дружеството гарантира този трансфер да бъде извършен при пълно съответствие на законовите разпоредби за това, като гарантира нивото на защита на личните данни (включително но не само сключване на стандартни клаузи за трансфер, одобрени от Европейската Комисия). Ако партньорите на Дружеството се намират в САЩ, Дружеството следва да провери тяхната сертификация по Privacy Shield, който е юридически механизъм, позволяващ трансфер на данни към тази страна.

6. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Ако сте предоставили Ваши лични данни на Дружеството, Вие по всяко време имате право да:
(i) получите достъп до данните, предоставени от Вас, който достъп се изразява в потвърждение дали предоставените лични данни съществуват или не и какво е тяхното съдържание както и да проверите точността на обработваната лична информация, а също и да поискате коригиране, актуализиране или изменение;
(ii) поискате изтриване, анонимизиране или ограничаване на обработването на личните данни, ако същите се обработват в нарушение на приложимото законодателство;
(iii) направите възражение срещу обработването на личните данни на законните основания;
(iv) поискате преносимост на данните;
(v) откажате да предоставите съгласието си, в случаите в които съгласието е основание за обработването на личните данни;
(vi) оттеглите предоставеното от Вас съгласие за обработване на личните данни;
(vii) заявите жалба до Комисията за защита на личните данни, ако считате, че са нарушени правата Ви за защита на личните данни;
Упражняването на правата по параграф (i) – (vi) се осъществява чрез изпращане на електронно съобщение на E-Mail: [ ] или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр.София 1124, ул. „Мизия“ № 23, На вниманието на Дъжностното лице за защита на данните.
Във връзка с упражняването на правата Ви са изготвени образци, които могат да Ви бъдат предоставени на рецепцията на хотелския комплекс. .
Вашите искания ще бъдат разгледани в срок до 20 (двадесет) работни дни.
Дружеството може да откаже да обработи заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, или при които самоличността на заявителя не може да бъде потвърдена, независимо от изисканата допълнителна информация.
Упражняването на Вашите права (с изключение на случаите по предходния абзац) не е обвързано със заплащане на такса.


7. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни. Във всички случаи, следните периоди на запазване ще се прилагат при обработката на личните данни за посочените по-долу цели:
(i) Данните, събирани за целите, посочени в Раздел Трети, параграф (i) – (iii) се запазват за времето на предоставяне на услугата от Дружеството, като се добави и продължителността на давностния срок съгласно приложимото законодателство, след прекратяване на услугата;
(ii) Данните, събирани за целта, посочена в Раздел Трети, параграф (iv) се запазват за период от 24 месеца от събирането им;
(i) Данните, представляващи чувствителна информация се унищожават незабавно след прекратяване на предоставянето на услугата.
След изтичане на периода на запазване, личните данни се заличават или анонимизират.


8. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Общите площи на хотела са обект на денонощно видеонаблюдение, което се осъществява чрез разположени на съответните места стационарни охранителни камери.
Видеонаблюдението се осъществява с цел защитата, упражняване или запазване на законовите права, неприкосновеността, безопасността или собствеността на Дружеството и неговите служители и контрагенти, както и за обезпечаване безопасността, неприкосновеността и сигурността на туристите и членовете на обществото.
Видеонаблюдението се организира и контролира от служители на Дружеството, като ръководителят на охранителната фирма на хотела, която има статута на обработващ личните данни, също има достъп до данните.
Записите се съхраняват на видео-сървъри за срок от 14 дни, освен при записано нарушение на правата на Дружеството, туристите или третите лица, в който случай срокът на пазене на записите може да бъде продължен.
Имате право да поискате преглед на записите, ако твърдите нарушение на права, които се отнасят до Вас или до лице, по отношение на което упражнявате надзор, като искането Ви ще бъде разгледано в 3-дневен срок.
Дружеството може да откаже да разгледа искания, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия или застрашават поверителността на други потребители.


9. ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА.

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, ще бъдете своевременно уведомени по подходящ начин към момента на получаването на Вашите лични данни.


10. ДАННИ ЗА КОНТАКТ.
Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата Политика или защитата на лични данни в Дружеството, можете да го направите по следните начини:
(i) На E-mail адрес – [ ]
(ii) По пощата: гр.София 1124, ул. „Мизия“ № 23, На вниманието на длъжностното лице за защита на данните.